+597 470890 info@est.sr

Competentiegericht onderwijs

Voorheen richtte het onderwijs zich voornamelijk op de vakdeskundigheid van studenten, op de kennis en vaardigheden. Het competentiegerichte onderwijs stelt de handelingsbekwaamheid van studenten voorop.

Daarbij wordt naast de integrale inzet van kennis en vaardigheden ook gelet op de specifieke beroepsuitoefening of beroepshouding. Concreet betekent dit dat het onderwijs, naast afzonderlijke modules, gebruik maakt van op de beroepspraktijk geënte opdrachten. Daarbij wordt aangesloten bij reeds aanwezige competenties van studenten.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...