+597 470890 info@est.sr

Missie en doelstelling

Christelijke kerken in Suriname versterken 

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen. De school biedt, aan mannen en vrouwen die zich willen bekwamen tot de dienst in de gemeente en de samenleving, verschillende theologische studies aan. EST heeft als basistekst Efeze 4:12: “Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon”. Het gaat hierbij om de volmaking van deze mannen en vrouwen, de heiligen, opdat zij allen hun plaats in het lichaam, van Christus, de Gemeente, kunnen innemen en daarin zegenrijk kunnen functioneren. In al haar activiteiten beoogt zij de eer van God en de dienst tot de naaste.

De doelstelling van de verschillende onderwijsprogramma’s is naast het doorgeven van kennis en het trainen tot verschillende vaardigheden ook het scheppen van een kader ter bevordering van een christelijke levenswandel. Al het onderwijs van de EST moet uiteindelijk dienstbaar zijn aan de gemeente.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...