EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Missie en doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen. De school biedt, aan mannen en vrouwen die zich willen bekwamen tot de dienst in de gemeente en de samenleving, verschillende theologische studies aan. EST heeft als basistekst Efeze 4:12: “Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon”. Het gaat hierbij om de volmaking van deze mannen en vrouwen, de heiligen, opdat zij allen hun plaats in het lichaam, van Christus, de Gemeente, kunnen innemen en daarin zegenrijk kunnen functioneren. In al haar activiteiten beoogt zij de eer van God en de dienst tot de naaste.

De doelstelling van de verschillende onderwijsprogramma’s is naast het doorgeven van kennis en het trainen tot verschillende vaardigheden ook het scheppen van een kader ter bevordering van een christelijke levenswandel. Al het onderwijs van de EST moet uiteindelijk dienstbaar zijn aan de gemeente.