+597 470890 info@est.sr

Wij geloven in:

 • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
 • het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen;
 • het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen.
 • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
 • onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
 • de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogst gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
 • de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
 • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem;
  de lichamelijke
 • wederopstanding van de doden, van de gelovigen tot eeuwig leven en van degenen die verloren gaan ten oordeel;

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...